Početna > Općinske Službe > Služba Za Pravne Poslove, Urbanizam I Katastar

Služba Za Pravne Poslove, Urbanizam I Katastar

Služba za pravne poslove, urbanizam i katastar nadležna je za slijedeće poslove:

–    opća uprava
–    zajednički poslovi
–    normativno-pravni poslovi općinske uprave
–    normativno-pravni, stručni i administrativni poslovi Općinskog Vijeća
–    rad i radni odnosi
–    upravljanje kadrovskim resursima
–    održavanje općinske imovine
–    poslovi ekonomata
–    matične evidencije
–    prostorno uređenje i graditeljstvo
–    imovinsko pravni poslovi
–    katastar zemljišta/nekretnina
–    komunalno uređenje
–    komunalne djelatnosti
–    komunalno-građevinski inspekcijski nadzor
–    ostali poslovi koje odredi općinski načelnik

OSNOVNI PODACI O DJELATNICIMA

–    Ime i prezime: Mario Ćošković
–    Rođen: 26.07.1988. godine u Brčko
–    Mjesto prebivališta: Domaljevac
–    Stručna sprema: magistar prava
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovao 01.03.2016. godine
–    Radno mjesto: Stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove

–    Ime i prezime: Vladimir Koturić
–    Rođen: 20.07.1964. godine u Domaljevcu
–    Mjesto prebivališta: Domaljevac
–    Stručna sprema: SSS, IV stupanj,
srojarski tehničar
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovao 01.01.1994. godine
–    Radno mjesto: Matičar

 

 

–    Ime i prezime: Suzan Letica
–    Rođen: 15.02.1986. godine u Brčkom
–    Mjesto prebivališta: Domaljevac
–    Stručna sprema: stručni pvostupnik javne uprave
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovao 01.01.2016. godine
–    Radno mjesto: Viši samostalni referent za upravne poslove katastra

–    Ime i prezime: Budimka Mikić
–    Rođena: 08.09.1967. godine u Baziku
–    Mjesto prebivališta: Orašje
–    Stručna sprema: VI/1 stupanj, inženjer
građevinarstva
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovala 01.04.1995. godine
–    Radno mjesto: Viši samostalni referent za urbanizam i obnovu

–    Ime i prezime: Vesna Anđić
–    Rođen: 16.05.1986. godine u Gradačcu
–    Mjesto prebivališta: Domaljevac
–    Stručna sprema: bacc.admin.publ.
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovala 01.04.2013. godine
–    Radno mjesto: Stručni suradnik za poslove matičnog ureda